Search form

John 1:31

31Miku ngayiya jingkijba kudanyu wanyi nayi badajba bayngkani ngakindu. Miku ngayiya jingkijba. Ngala ngurrunba ngayu yalunya, jali yalu ngindu yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Baki jayalu jingkijba nanamukunyi Jumukunyi. Jayalu jingkijba nanda jala badajba ngamandurri. Jayalu jingkijba, nyulu Bulungu Jibkanyi, nanda Krayis.” Nani Junwanyi karuyi yalunya Jumuku, Jisuskanyi. Nani nyuli karu yalunya ngala badajbayi Jisus nangandurri Junyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index