Search form

John 1:33

33Miku ngayiya jingkijba wanyi nayinda, jangumba karralayi kingkarrinyi nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi nangandu kulajina, barrinani kulukuku. Kudwanyi manjijbayi ngana ngurrunbiji yalunya. Manjijbayi ngana ngurrunbiji kalawunyi wabudana. Yanybayi Kud ngaki, ‘Ngurrunba janinji yalunya. Yingka barri janyulu badajba nganyindurri. Jalija nyulu wanbiya, manjijba jangayu ngaki Kunyba Ngarndu nangandurri. Najba janinji ngaki Ngarndu karralankurri nangandurri kulajiyurri, jungunki nangandu kulajina. Jalija ninji najba, baki janinji jingkijba nanda nyulu. Yawumba ninji yalunya wabudana, ngala nyulu, yawumba janyulu Ngaki Kunyba Ngarndu yalundu.’ Nani barri yanybayi Kud ngaki, jali ngana manjijba Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index