Search form

John 1:45

45Waluku barri jilajbayi Bilib. Wakaramba nyuli nangangi kandi, niji Nadanyil. Yanybayi Bilib nanganginkanyi kandinyi, “Wakaramba nurri nanda Kudkanyi. Nanangini wankalawanyi Musiswanyi, yarrijba nyuli najana Kudkanyi. Yarrijba nyuli nangangi, manjijba jalija Kudwanyi. Wakara barri. Wakaramba nurri nanda barrinani Musis. Marda yingkamukunyi wankalamukunyi, yanyba jali jangkurr Kudkanyi, yarrijba yali nangangi marda. Wakaramba nurri nanda, yanyba jali yalu nangangi, nangangi niji Jisus. Jungku nyulili Nasarid, nangangi yaji. Nyulu jandanyi nangangi malburruwa Jusibkanyi. Wakaramba nurri barri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index