Search form

John 10:17

17Ngaki Buwakanya nyulu marukangka muwa ngaki. Marukangka nyulu muwa ngaki, jilajbangangi ngayi kingkarrinya wayka jambarri. Wajba jangaka ngakinkanyi mankankanyi janybikanyi ngaka. Janyba jangaka, ngala miku jangayu jungku kurdan yurrngumba. Miku. Jangayu walajba mili. Baki mili jangayu wankijba. Jangayu jungku nangandu ngakinyina Buwakayu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index