Search form

John 10:29

29Ngakinyi Buwakayu, ngana nyuli yarrijba yalungi lalanbikanyi. Nyulu walkurra mambuka ngiruka bukambijuyngka, baki mikuwali yingkawanyi dulaba yalunya nanganbunanyi jala yalu jungku kunyba nangandu Buwakayu. Mikuwali yalunya yingkawanyi dulaba jala yalu durrijba Kud.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index