Search form

John 10:36

36Ngala ngayu, yarrijba ngana Buwakayu, baki ngana nyuli manjijba wayka jambarri. Nyuli nijarrijba yalunya wankalamuku Kudwanyi, yalu barrinani kudmuku, ngala wanyingkanyi narri yanyba ngaki. Wanyingkanyi narri yanyba ngaki, ngayu jala yanyba balki jangkurr. Yanyba ngaka, ngayu Jandanyi Kudkanyi. Wanyingkanyi narri yanyba ngaki, nanda ngaki jangkurr balkimirra. Wanyingkanyi narri yanyba nani ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index