Search form

John 11:27

27Jananganjayi Jisus jibarriwanyi, “Mambuka, yuku ngayu kuyu nganyi jangkurr. Jingkijba ninga, ninji nanda Krayis, nanda jandanyi Kudkanyi. Manjijba ninga Kudwanyi. Nanamukunyi wankalawanyi, yarrijba yali jangkurr nganyi najana Kudkanyi. Nanda jangkurr yanybayi, janinji jilajba jambarri. Janinji jilajba Kudnanyi nayiba wayka jambarri. Kuyu ngayu nganyi jangkurr, ninji badajbayi Kudnanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index