Search form

John 11:28

Nginduyi Jisus Muwa

28Nani yanybayi nanda jibarri, nanda burrandinyi, baki nyuli wijba nanganginkurri kanyiyarri barndarri. Kuyu nyuli nangangi kanyiya nyubarri, baki yanyba bulangki kardarda. Yanyba nyuli, “Nanda Milidimbawarr, wanbiyayi bundu nayiba, baki nulijba nyulu yanybikanyi nganyi nanaba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index