Search form

John 11:38

Wankamba Mili Nanda Lasaris Jisuswanyi

38Mili nginduyi Jisus kudanyu yalungi, baki jilajba nyuli bulandu kumayangurri. Wujini, jali yalu yarrijba nangangi mankanyi kalawuyngkurru kumayanguna, murumba yali bardawa walkurranyina dungalana. Yarrijba yali nanda walkurra dungala waluwa kumayanguna bardawana. Barriwa. Wanbiya yali kumayanguna.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index