Search form

John 11:45

Yabimba Yaliyala Balki Yaji Jisuskanyi

45Kajamuku Jumuku, jali jilajba kumayangurri nangandu nanaba kanyiyana, najba yali nanda jali yabimba Jisuswanyi. Najba yali Jisus, wankambikurri nanda nganinyiyurru, baki kuyu yali nangangi jangkurr Jisuskanyi. Kajamukunyi Jumukunyi yali kuyu nangangi jangkurr. Jingkijba yali Jisus, nyuli walkurra mambuka Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index