Search form

John 11:47

47Baki nanankardi barri, Barasimukunyi marda walkurrawanyi mambukamukunyi jurjkanyi, karu yalunjali malbumalbu kunsilkanyi, yanybikanyi yalungka malumba. Jungku yali, baki yanyba yalungki malumba, “Wanyimba jangambala. Yabimba nyuli kaja yaji ngiruka ngambalangi. Wanyimba jangambala nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index