Search form

John 11:55

55Winyurruwa janyulu wangarr yalungi Jumukuyngka niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi, jalili yalu jarrba nanda bulungu jibkanyi, baki damba ngala nyulu mikuyaji bululunyi. Kajamuku Jumuku yali jilajba Jirusalimyurri. Jilajba yali langina, kulani, karrina bayunguna nanankurri Jirusalimyurri. Jilajba yali nanankanyi wangarranyi jarrkanyi yaji. Baki wakardaba yalungki mankanyi wangarranyi. Nani yalungki birrirrinja mankanyi wangarranyi, jali yalungka wakardaba mankanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index