Search form

John 11:9-10

9-10Yanybayi Jisus yalungi, “Nanangini kambawanyi, mirnmirnbaka yaji juju kambana, baki yuku ngambala jilalajba kambana. Miku ngambaliyi damalijba nayinda kambana, najbangangi ngambala yaji juju. Ngala jaliyi ngambala jilalajba mungana, baki damalijba ngambaliyi, mikungangi ngambaliyi najba yaji mungana. Mungijbangka yaji ngambalangi. Miku ngambaliyi waki Kudkanyi jala mungijba yaji. Jala ngayu jungku nayiba jambana, nanda barrinani kambana. Yuku ngayu waki Kudkanyi. Jalija ngaka janyba, baki nanda barrinani mungijba yaji, mikungangi ngayiyi waki mili. Nayimanji barrinani kambana yaji ngaki, baki yuku mili ngayu waki Kudkanyi. Jilijba jangaka janyba.” 11Mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Nanda ngambalangi kandi, Lasaris, kuluka nyulu nanijba. Kuluka nyulu, ngala ngayuja barlba nangandurri. Jangayu dulaba waykalinya, baki walajbaja ngakinkurri, baki jungkuja yaminnga.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index