Search form

John 12:1

Bindabayi Nard Nukamina Jisusnyina Jibarriwanyi

1Waluwa nanda wangarr, kujarra kambana, baki kujarra baki kujarra waluwa nanda wangarr, nanamanji, jilajbayi Jisus karri Bidaniyurri. Jilajba nyuli nanankurri yajiyurri, jalili jungku Lasaris nanaba yajina. Nanda Lasaris, nyuli nanda, wankamba jali Jisuswanyi bayngkani jali nangka janyba. Jilajbayi Jisus nanganginkurri barndarri Lasariskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index