Search form

John 12:10-11

10-11Baki kajamukunyi Jumukunyi durrijba yali nanda jangkurr Jisuskanyi, wankambangangi nyuli nanda Lasaris. Ngala nanamuku mambukamuku jurjkanyi, mankumanku yalungki, kurdanbikanyi bulanya, Jisus baki Lasaris. Yaliyanyi kurdanba bulanya, kajamukunyingangi yali durrijba jangkurr Jisuskanyi. Durrijba yali jangkurr Jisuskanyi, wankambangangi nyuli nanda Lasaris. Miku yaliyanyi mili durrijba jangkurr mambukamukuyngka, ngala durrijba yali nanda jangkurr Jisuskanyi.

Ngankijbayi Jisus Jirusalim

12Bindabayi nard nangandu Jisusnyina jibarriwanyi, baki munganawa kajamukunyi Jumukunyi, jilajba jali Jirusalimyurri wangarranyi, manku yali Jisuskanyi, nyulu badajbangka nanankurri Jirusalimyurri, jali yalu jungku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index