Search form

John 12:12

Ngankijbayi Jisus Jirusalim

12Bindabayi nard nangandu Jisusnyina jibarriwanyi, baki munganawa kajamukunyi Jumukunyi, jilajba jali Jirusalimyurri wangarranyi, manku yali Jisuskanyi, nyulu badajbangka nanankurri Jirusalimyurri, jali yalu jungku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index