Search form

John 12:16

16Ngala miku yaliyanyi jingkijba yaji nanamanji kandimukunyi Jisuskanyi. Miku yaliyanyi jingkijba yaji nanamanji. Ngala baku barri, bayngkani jali nangka janyba Jisus, yali mankuwa jangkurr yirrikirrinyi. Jali wijba Jisus kingkarri Kudyurri, baki yali mankuwa nanda jangkurr yirrikirrinyi najana Kudkanyi, kandimukunyi. Mankuwa yali jali yalu wudumba nanda yirrikirri nangangi Jisuskanyi. Baki mankuwa yali nanda wankalanyi jangkurranyi. Duja nanda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index