Search form

John 12:27

Karu Nyuli Yalunya Jisuswanyi, Janangka Janyba Winyurru

27Ngindu ngaka muwa, kijingangi ngakindu. Ngaki Buwakanya, nyulu nulijbangka ngaki, yabimbikanyi wanyi yaji. Wanyingkanyi janga ngakaja ngaki buwakanya. Nayinda kuna. ‘Buwakanya. Janganinji lalanba kuna. Janinji kuna janyba nanda kiji ngakinbunanyi. Janganinji kuna marrimba mardarda.’ Nani kuna jangayu ngajaka. Ngala miku ngayiyi ngajaka nani. Miku, manjijbangangi ngani Kudwanyi. Ngani manjijba nanginkurri yajiyurri. Janganjalu linjumba kudanyu. Janganjalu kurdanba kudanyu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index