Search form

John 12:28

28Buwakanya, yabimbakiyi yalunya jingkiykanyi ninyalu, ninji walkurra mambuka, walkurramirra. Buwakanya, yabimbakiyi nanda yaji yalungi.” Nani yanybayi Jisus. Baki yali jala karrinja nangandu, manku yali jangkurr lalijinanyi. Lalijinanyi yali manku nayinda jangkurr Buwakaya. Nayi yali manku kingkarrinya, “Wabula ngayi minimba yalunya walkurra yaji ngiruka. Baki mili jangaka minimba yalungi, ngayu walkurramirra mambuka. Yuku ngayu yabimba bukamba yaji ngiruka.” Nani yali manku jangkurr lalijinanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index