Search form

John 12:34

34Ngajaka yali nangangi, murawanyi, “Nanda yuwa Musiskanyi yanybayi nayi Krayiskanyi, ‘Janyulu jungku wanka yurrngumba. Miku janangkiyi janyba.’ Ngala ninji yanyba nangangi Buwaya Bukambijuyngka, jayalu langandaba nanda. Wanyi nyuli nanda, Buwanya Bukambijuyngka. Wanyi nyulu.” Nani yali yanyba nangangi nanamuku jali yalu karrinja nanaba nangandu Jisusnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index