Search form

John 12:35-36

35-36aJananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Jala narri jilalajba mungana, miku narriyi najba yaji. Miku narriyi jingkijba nanda yaji jala narri jilalajba. Miku narri jingkijba nanda yaji jilaykanyi jala mungijbangka yaji. Ngala jala mirnmirnbaka yaji mirnbiwanyi, baki yuku narri jingkijba nanda yaji. Jingkijba narri nanda yaji, jilaykanyi. Ngayu barrinani nanda mirnbi. Minimba ngayu narrinya jilaykanyi. Minimba ngayu narrinya yabimbikanyi kunyba yaji, jungungkanyi kunyba Kudkanyi. Mili jangayu jungku narrindu marndakaja. Jala ngayu jungku narrindu, baki nanda barrinani kambana yajina. Yuku narri durrijba ngaki jangkurr. Baku barri, miku ngayiyi jungku narrindu, ngala yuwaji janarri jingkijba ngaki yaji. Yuwaji janarri jingkijba jungunkanyi kunybana ngakinyina yuwana, durriykanyi ngaki jangkurr. Janarri jungku barrinani yalunya jala yalu jilalajba kambana yajina. Marda narrimi durrijba ngaki jangkurr yurrngumba, ngala ngayu jungku narrindu, baki ngala ngayimi miku jungku narrindu. Marda narrimi durrijba ngaki jangkurr yurrngumba.” Nani barri milidimbayi yalunya Jisuswanyi, mirnbinyi.

Miku Yaliyanyi Kuyu Nanda Jangkurr Jisuskanyi.

36b-37Barriwa barlbayi Jisus yalunbunanyi. Ngadijba nangki, baki miku yaliyi najba Jisus mili nanamanji. Miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr, ngala yali najba nanda kaja yaji ngiruka jali nyulu yabimba. Kaja walkurra yaji yabimbayi Jisuswanyi, ngala miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr. Yurlwa yali nanganginkanyi jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index