Search form

John 12:36-37

Miku Yaliyanyi Kuyu Nanda Jangkurr Jisuskanyi.

36b-37Barriwa barlbayi Jisus yalunbunanyi. Ngadijba nangki, baki miku yaliyi najba Jisus mili nanamanji. Miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr, ngala yali najba nanda kaja yaji ngiruka jali nyulu yabimba. Kaja walkurra yaji yabimbayi Jisuswanyi, ngala miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr. Yurlwa yali nanganginkanyi jangkurranyi. 38Kamambarra yarrijba nyuli jangkurr najana Kudkanyi wankalawanyi, niji nangangi Yayisaya. Nayi nyuli yarrijba “Mambuka, ninji jungku ngiruka yabimbikanyi yaji. Milidimba ninji yalunya kuyunkanyi nurrungi jangkurr. Ngala wanjangini jayalu kuyu nurrungi jangkurr?” Nanda jangkurr, yarrijba jali wankalawanyi, nanda jangkurr duja.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index