Search form

John 12:38

38Kamambarra yarrijba nyuli jangkurr najana Kudkanyi wankalawanyi, niji nangangi Yayisaya. Nayi nyuli yarrijba “Mambuka, ninji jungku ngiruka yabimbikanyi yaji. Milidimba ninji yalunya kuyunkanyi nurrungi jangkurr. Ngala wanjangini jayalu kuyu nurrungi jangkurr?” Nanda jangkurr, yarrijba jali wankalawanyi, nanda jangkurr duja.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index