Search form

John 12:46

46Ngayu barrinani mirnbi. Minimbaka yaji nanangini mirnbiwanyi, baki yuku narri najba yubarl jilaykanyi. Nani barri ngayu minimba narrinya jungunkanyi kunyba Kudkanyi. Jaliyi narri ngayangayijba ngaki, baki janarri ngayangayijba Kudkanyi. Miku janarri jungku balkina yuwana Kudkanyi. Ngala nanda jala yurlwa ngakinkanyi jangkurranyi, yuwaji nyulu jungkuka balkina yuwana. Jungkuka nyulu barrinani mungana yajina. Miku nyuliyi najba yubarl jilaykanyi, mikuyajingangi mirnbinyi nangangi. Ngayu barrinani nanda mirnbi. Ngayu minimba narrinya jungunkanyi kunybana yuwana Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index