Search form

John 12:47

47Nanda jala manku ngaki jangkurr, jaliyi nyulu miku ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi, ngala miku ngayiyi yanyba nangangi, nyulu jungkuka balki. Miku. Miku ngayiyi yanyba nangangi, mikuwali jungku wanka yurrngumba Kudnyina. Miku ngayiyi yanyba nani nangangi, jaliyi nyulu miku kuyu ngaki jangkurr. Miku ngayiyanyi badajba kingkarrinya yanybiji nani. Ngala badajba ngayi nanginkurri, marrimbikanyi yalunya mardarda. Badajba ngayi marrimbikanyi yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index