Search form

John 12:6

6Yanyba nyuli nanda jangkurr waykanyi yalunya nardkanyi dungalana, ngala miku nyuliyala wajba yingkamuku nanankanyi dungalanyi. Miku. Nulijba nyuli maninjakuykanyi nanda dungala. Nyulili marrimba nanda bindawarra dungalayudi. Nyulili lalanbawarr dungalanyi yalungi. Ngala nyulili maninjaku. Kuyu nyulili jawuda dungala nanganginmirra. Nulijba nyuli maninjakuykanyi nanda dungala.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index