Search form

John 12:7-8

7-8Ngala yanybayi Jisus nangangi Judaskanyi, “Yingijbakiyi nanda jibarri. Mikujiyi ngirrwa nangangi. Mikujiyi yabimba kiji nangangi. Nyulu yabimbaka kunyba yaji ngaki. Jawuda nanda jala mikuyaji yalungi dungalanyi, yurrngumba yalu jungku narrindu. Yurrngumba yuku narri lalanba yalunya, jala mikuyaji dungalanyi yalungi. Yalu narrindu yurrngumba. Ngala miku ngayiyi jungku nayiba narrindu yurrngumba. Mikujiyi ngirrwa nangangi jibarrinyi. Kili nyuli nanda kunyba nard, yarriykanyi ngakinyina mankanyina waluwa jayalu makaba ngaki mankanyi.” Barriwa.

Yaliyanyi Kurdanba Nanda Lasaris Marda

9Kudiyawanyi yalunjali karu yingkamuku Jumuku nangangi Jisuskanyi, nyuli jungku nanaba barndana Lasariskanyi. Karu yalunjali Jisuskanyi, nanamanji nyuli jungku nanaba Bidani nangandu. Baki kudukudu Jumuku, jilajba yali Bidaniyurri naji bulanya. Yaliyanyi najba bulanya, Jisus marda nanda Lasaris jali wankamba mili Jisuswanyi wujini.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index