Search form

John 12:9

Yaliyanyi Kurdanba Nanda Lasaris Marda

9Kudiyawanyi yalunjali karu yingkamuku Jumuku nangangi Jisuskanyi, nyuli jungku nanaba barndana Lasariskanyi. Karu yalunjali Jisuskanyi, nanamanji nyuli jungku nanaba Bidani nangandu. Baki kudukudu Jumuku, jilajba yali Bidaniyurri naji bulanya. Yaliyanyi najba bulanya, Jisus marda nanda Lasaris jali wankamba mili Jisuswanyi wujini.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index