Search form

John 13:1

Wakardabayi Yalungi Nukami Kandimukuyngka Jisuswanyi

1Munganawa janyulu wangarr yalungi niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Baki jingkijbayi yaji Jisuswanyi, winyurruwa janyulu wijba kingkarri nangandurri Kudyurri, nanganginkurri Buwakayarri. Maruka nyuli muwa yalungi nanganginmuku, durrijba jalili yalu nangangi jangkurr. Maruka nyuli muwa yalungi yurrngumba. Yali nanganginmirra kandimuku. Maruka nyuli muwa yalungi kudanyu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index