Search form

John 13:11

11Jingkijbayi Jisuswanyi nanda jalija karu mambukamuku jurjkanyi nangangi, yalu wudumbikanyi Jisus. Jingkijba nyuli nanda, baki nanankardi barri nyuli yanyba, “Ngala yingamali, miku nyulimi jungku likalika kurdulu.” Yanyba nyuli nanda jangkurr, jingkijbangangi nyuli nanda jalija karu mambukamuku nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index