Search form

John 13:2

2Nanamanji, bunundujbangka yaji wangarranyi, ngala nyulu mungijba yaji, jungku yali malumba, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jungku yali malumba jarrkanyi mama. Ngala waluwa nanangini Sayidinwanyi, karu nyuli nanda kandi Judas Yiskariyud, nijanganjinyi nangangi niji Sayimun. Karu nyuli kandi Judas janyulu wajba mambukamuku jurjkanyi nangangi Jisuskanyi, yaluja kurdanbiji Jisus. Janyulu wajba yalunya dungalanyi nangangi Jisuskanyi. Jingkijba nyuli nanda yaji Jisuswanyi. Jingkijba nyuli, jayalu wudumba Jisus mambukamukunyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index