Search form

John 13:21

Janangka Yangkalamba Nanganbunanyi Jisusnanyi

21Jali yanyba Jisus nani, baki ngindu nyuli muwa. Jungku nyuli balki muwa. Baki yanybayi Jisus yurlurrmba jangkurr, “Ngayu karungka narrinya duja jangkurranyi. Yingamali narringi, janangka yangkalamba ngakinbunanyi. Janyulu karu yingkamuku wanjawa janganjalu wudumba. Baki marrimba janganjalu. Warriyaluku.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index