Search form

John 13:31-32

Wajbayi Yingkanyi Yuwanyi Jisuswanyi

31-32Jali barlbayi Judas yalunbunanyi, baki mili yanybayi Jisus yalungi, “Nanijba janyulu minimba yingkamuku Kudwanyi. Janyulu minimba yalunya ngaki Buwaya Bukambijuyngka, ngayu walkurra mambuka bukambijuyngka. Janganjalu jingkijba, ngayu walkurra, ngirukamirra. Baki jayalu jingkijba Kud, nyulu walkurra mambuka marda. Jungku ngaliya malumba walkurrawuya mambukawuya, ngirukawuya. 33Narri, jandanyimuku ngaki. Miku jangayu jungku narrindu yurrngumba. Kujba janarri ngaki, ngala miku nganarriyi najba nanaba. Nanijba ngayu karungka narrinya nanamannga jangkurranyi jali wabula ngayi karu nanamuku Jumuku. Nanamannga jangkurranyi ngayu karungka narrinya, ‘Miku narriyi jilajba ngakindu. Jangayu jilajba yingkayurri yajiyurri, jala miku narriyi jila nanankurri. Miku narriyi jila nanankurri yajiyurri.’ Nani ngayi yanyba yalungi baki nanda jangkurr narringi marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index