Search form

John 13:33

33Narri, jandanyimuku ngaki. Miku jangayu jungku narrindu yurrngumba. Kujba janarri ngaki, ngala miku nganarriyi najba nanaba. Nanijba ngayu karungka narrinya nanamannga jangkurranyi jali wabula ngayi karu nanamuku Jumuku. Nanamannga jangkurranyi ngayu karungka narrinya, ‘Miku narriyi jilajba ngakindu. Jangayu jilajba yingkayurri yajiyurri, jala miku narriyi jila nanankurri. Miku narriyi jila nanankurri yajiyurri.’ Nani ngayi yanyba yalungi baki nanda jangkurr narringi marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index