Search form

John 14

1Mili yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Barriwa jangayu barlba, ngala mikujiyi marrala. Mikujiyi marrala, barlbangangi jangayu. Narri kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Maruka narri muwa nangangi. Kuyu narri ngaki jangkurr marda. 2Nanda yaji nangangi Buwakaya, nanda walkurra yaji. Jangayu jilajba nanankurri, yabimbiji barnda narringi nanaba. Duja ngayu yanyba narringi. 3Janga jilajba yabimbiji barnda narringi nanaba, baki jangayu wijba. Janarrinya kuyu nanankurri. Janarri jungku nanaba ngakindu yurrngumba. 4Narri jingkijba nanda yubarl jalija ngayu durrijba. Narri jingkijba nanda yubarl.” Barriwa.

5Yanybayi kandi, niji nangangi Dumas. Yanyba nyuli, “Mambuka, miku nurrimi jingkijba nanda yaji jalija ninji jilajba nanankurri yajiyurri. Miku nurrimi jingkijba nanda yubarl jilaykanyi nanankurri. Mudumbanyi nurru. Mudumbanyi.” 6Yanybayi Jisus, “Ngayu barrinani nanda yubarl jilaykanyi kingkarri Buwakayarri. Ngayu nanda duja yaji. Ngayu nayinda jala ngayu wankamba narrinya. Ngawamba nanamuku jala yalu kuyu ngaki jangkurr, jayalu jilajba kingkarri. 7Jaliyanyi nganarri jingkijba, baki narriyanyi jingkijba Buwakanya ngaki. Nanginkardi janarri jingkijba ngaki Buwakanya, baki janarri najba ngaki Buwakanya.” Barriwa.

8Yanybayi yingka kandi, niji nangangi Bilib, “Mambuka, minimbakiyi nurrunya nganyinkanyi Buwakaya. Janurru najba mankanyi, baki janurru mirnarrijba muwa, baki miku ninya nurriyi ngajaka mili.” 9Yanybayi Jisus nangangi, “Bilib, jungku ngayi narrindu yurrngumba, ngala miku kuna nganinjiyi jingkijba. Jala nganarri najba, baki Buwakanya narri najba marda. Wanyingkanyi nganinji ngajaka, ‘Minimbakiyi nurrunya Buwakaya.’ 10Marda ninjimi kuyu nayinda jangkurr ngaki, ‘Ngayu jungkuka Buwakaya, nanganginyina kurduluna baki nyulu Buwakanya jungkuka ngakindu ngakinyina kurduluna.’ Nayinda jangkurr jala ngayu karungka narrinya, miku nayinda ngaki jangkurr. Ngala karuyi ngana Buwakayu yanybikanyi nayinda jangkurr. Buwakayu jala ngakindu, nyulu yabimbaka yaji. 11Kuyukiyi nayinda jangkurr. Ngayu jungkuka nangandu Buwakaya nanganginyina kurduluna, baki nyulu Buwakanya jungkuka ngakindu ngakinyina kurduluna. Mankuwakiyi nayinda ngaki jangkurr, baki kuyukiyi ngaki jangkurr. Jaliyi miku narri kuyu nayinda ngaki jangkurr, baki mankuwakiyi nanda yaji jali ngayu yabimba, baki kuyukiyi ngaki jangkurr. 12Ngayu karu narrinya nanginkanyi duja jangkurranyi. Nanda jala kuyu ngaki jangkurr, janyulu yabimba nanamannga yaji barrinani ngayu yabimbaka. Janyulu mili yabimba ngiruka yaji ngaki, walkurramirra yaji ngaki, jilajbangangi ngayu Buwakayarri. 13Nanda jala nganarri ngajaka, baki narri nijarrijba ngaki niji, janga yabimba nanda yaji narringi. Baki yingkamukunyi jayalu najba nanda yaji, jalija ngayu yabimba narringi, baki jayalungka mankumanku Buwakaya. Jayalungka mankumanku Buwakaya, jalija yalu najba nanda ngiruka yaji, yabimba jalija ngayu narringi. Jayalungka yanyba kunyba jangkurr nangangi Buwakaya marda. Nyulu nanda walkurra mambuka, manjijba jali ngana. 14Jalija nganarri ngajaka yajinyi, nijarriykanyi ngaki niji, jangayu yabimba nanda yaji narringi. Ngiruka yaji janga yabimba narringi, jalija nganarri ngajaka nanankanyi ngirukanyi yajinyi.

Yanybayi Jisus, Janyulu Wajba Yalunya Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi

15Jaliyi narri maruka muwa ngaki, janarri kuyu nanda yuwa ngaki, janarri durrijba ngaki yuwa. 16Baki jangayu yanyba mududu nangangi Buwakaya narringi. Jangayu ngajaka Buwakanya, baki janarrinya wajba kandinyi jungunkanyi narrindu yurrngumba. 17Janarrinya wajba kandinyi, ngarndunyi nanganginkanyi Kudkanyi. Nyulu yanybaka duja, nanda ngarndu Kudkanyi. Nanamuku miku jalimi yalu kuyu jangkurr ngaki, mikukimi manjijba ngarndu yalundurri Buwakayu. Miku yalimi jingkijba nanda ngarndu Kudkanyi. Ngala narri jingkijbangka nanda ngarndu Kudkanyi, jungkukangangi nyulu narrindu. 18Barriwa jangayu yingijba narrinya. Ngala miku ngayiyi yingijba narrinya yurrngumba, narriman jungunkanyi nayiba. Jangayu wijba narrindurri. 19Baku barri bijal, miku janganjalu najba yingkamukunyi, ngala yuku janganarri najba. Yuku janarri wankijba mili baku, wankijbangangi jangayu. Jangayu wanka jungku baki nanankardi barri janarri narri marda wanka jungku. 20Nanamanji, jalija ngayu wanka jungku, janarri jingkijba nayinda jangkurr, ‘Ngayu nangandu, ngakinyina Buwakaya nanganginyina kurduluna, marda narri ngakindu ngakinyina kurduluna, baki ngayu narrindu narringinyina kurduluna marda.’ Nani janarri jingkijba nanamanji. 21Nanda jala kuyu ngaki jangkurr, ngaki yuwa, jala jungku kunybana ngakinyina yuwana, nyulu maruka muwa ngaki kudanyu. Nanda jala maruka muwa ngaki, ngaki Buwakanya janyulu maruka muwa nangangi, marda jangayu ngayu maruka muwa nangangi. Jangaka minimba nangandurri.” Barriwa.

22Yanybayi kandi Jisuskanyi, niji nangangi Judas, ngala miku nyuliya nanda yingka Judas Yiskariyud. Yinini nanda. Ngajaka nyuli Jisus, “Mambuka, yanka barri nganyingka minimba nurrungi, ngala miku nganyingka minimba yalungi jala yalu miku kuyu nganyi jangkurr. Yanka barri.” 23Jananganjayi Jisuswanyi, “Nanda jala maruka muwa ngaki, nyulu jungkuka kunybana ngakinyina yuwana, baki ngaki Buwakanya nyulu marukangka muwa nangangi. Jangaliya ngaki Buwakanya jilajba nangandurri, jangaliya jungku nangandu kurduluna. 24Nanda jaliyi miku maruka muwa ngaki, miku nyulimi jungku ngakinyina yuwana. Nayinda yuwa jala narri manku, miku nayinda ngaki jangkurr. Nayinda nangangi jangkurr buwakaya, jali ngana manjijba narrindurri. 25Ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi ngala ngayu yuwaji narrindu. 26Ngala nanda yingka kandi, nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, jangayu ngajaka Buwakanya baki janyulu manjijba nanda Ngarndu narrindurri. Janyulu milidimba narrinya bukamba yajinyi nanangini Ngarnduwanyi. Janyulu milidimba narrinya, janarri mankuwa bukamba nayinda jangkurr ngaki.

27Jangayu kandimba narrinya, baki janarri jungku mardumardu muwa. Mikuyaji kijinyi narrindu. Nani barri jangayu kandimba narrinya, ngala mikuwali yingkawanyi kandimba narrinya nani. Miku narringkiyi mankumanku. Mikujiyi marrala. 28Narri mankuyi ngaki jangkurr jali ngayu karu narrinya barrin, ‘Jangayu barlba, baki baku jangayu wijba narrindurri.’ Narri mankuyi nanda jangkurr. Jaliyi narri maruka muwa ngaki, baki janarri yabijba muwa, barlbangangi jangayu ngakinkurri Buwakayarri. Ngaki Buwakanya, nyulu walkurramirra ngaki. 29Ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi waluwa jangayu barlba. Baki nanamanji jalija ngayu barlba, janarri jingkijba nayinda jangkurr, janarri kuyu nayinda jangkurr ngaki. Barriwa. 30Nanda yingka mambuka badajbangka, ngala miku nyulu ngaki mambuka. Mambuka nyulu yalungi jala yalu miku kuyu ngaki jangkurr. Nyulu badajbangka, baki miku janga mili yanyba kaja jangkurr narringi. Nanda mambuka, miku nyulu ngaki mambuka. Miku ngayimi yabimba nanda jala nyulu karu, 31ngala yabimba ngayu nanda jala ngana karu Buwakayu, baki bukambijunyi ngananjalu jingkijba, ngayu marukangka muwa nangangi Buwakaya. Marukangka ngayu muwa nangangi. Barriwa jangambala barlba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index