Search form

John 14:12

12Ngayu karu narrinya nanginkanyi duja jangkurranyi. Nanda jala kuyu ngaki jangkurr, janyulu yabimba nanamannga yaji barrinani ngayu yabimbaka. Janyulu mili yabimba ngiruka yaji ngaki, walkurramirra yaji ngaki, jilajbangangi ngayu Buwakayarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index