Search form

John 14:26

26Ngala nanda yingka kandi, nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, jangayu ngajaka Buwakanya baki janyulu manjijba nanda Ngarndu narrindurri. Janyulu milidimba narrinya bukamba yajinyi nanangini Ngarnduwanyi. Janyulu milidimba narrinya, janarri mankuwa bukamba nayinda jangkurr ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index