Search form

John 15:1-7

Yanybayi Jisus, Nyulu Barrinani Landurr Krayibkanyi

1-7Mili yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Mankumanku narringka wanjirranyi krayibkanyi. Karrinjarrijba nyuli jambana wanjirr krayibkanyi. Manjijba yalungki balalawalamuku. Marrimbayi nanda barriki. Jardijba yali walkurra. Kajamuku balalawalamuku, yalu kajayudi mamayudi, ngala kujajarra balalawala, mikuyaji mamanyi yalungi. Nanangini lalanbawarranyi, wudumba nyuli nanda mama balalawalananyi, ngala nyuli karlba nanda balalawala jala mikuyaji mamanyi. Karlba nyuli nanda balki balalawala landurrnanyi. Baki bukamba kunyba nanda wanjirr krayibkanyi. Mikuyaji balkinyi balalawalanyi nangandu. Birrirrinja nanda wanjirr jardiykunumbikanyi mili mama. Ngayu barrinani nanda landurr krayibkanyi, baki ngaki Buwakanya, nyulu barrinani nanda lalanbawarr krayibkanyi, baki narri, narri barrinani nanda balalawala. Ngayu barrinani nanda landurr, ngala narri barrinani nanda kaja balalawala, jala jardijba nanamunanyi yingamalinanyi landurrnanyi. Narri jungku kunyba Kudkanyi, milidimbangangi ngayi narrinya jungunkanyi kunyba yurrngumba. Birrirrinja narringka wakinkanyi kunyba ngaki. Jala narri waki Kudkanyi, jala narri yabimba kunyba yaji Kudkanyi, baki jungku narri barrinani nanda balalawala kajayudi mamayudi. Narri barrinani nanda kaja balalawala. Ngayu barrinani nanda landurr, baki narri kili ngakindu yurrngumba. Jaliyi balalawala dalyamba nangka landurrnanyi, baki janangka janyba. Mikuyaji mamanyi nangandu. Nani barri, jaliyi narri kili ngakindu, jaliyi narri ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi, baki janarri jungku kunyba Kudkanyi. Jaliyi narri durrijba ngaki jangkurr, baki jangayu wajba narrinya bukamba yajinyi, jala nganarri ngajaka. Jangayu wajba narrinya bukamba yajinyi. Ngala jaliyi narri miku jungku kunybana yuwana kudkanyi, jaliyi narri miku waki Kudkanyi, baki narri barrinani nanda balki balalawala, mikuyaji mamanyi nangandu. Nanangini lalanbawarranyi janyulu karlba nanda balki balalawala landurrnanyi. Janyulu karlba, baki janyulu janyba nanda balki balalawala nanganbunanyi. Baki baku janyulu wudumba nanda balki balalawala jala duku. Janyulu wudumba, baki janyulu janyba jangurri. Yajbaja nanda duku balalawala janguwanyi. Ngaki Buwakanya, nyulu barrinani nanda lalanbawarr krayibkanyi. Janyulu dulaba ngakinbunanyi nanamuku, jungku jala yalu balki nangangi Kudkanyi. Janyulu dulaba yalunya ngakinbunanyi. Miku jayalu jungku wanka nangandu yurrngumba. Nani barri, jaliyi narri miku durrijba ngaki jangkurr, baki janarri jungku barrinani nanda balki balalawala. Janyulu manjijba narrinya ngakinbunanyi Kudwanyi, baki baku janyulu janyba narrinya jangurri. 8Jaliyi narri waki kudanyu Kudkanyi, jaliyi narri yabimba yaji Kudkanyi, baki yingkamukunyi jayalu jingkijba Buwakanya, nyulu jungkuka walkurra mambuka, walkurramirra. Jaliyi narri waki kudanyu nangangi Kudkanyi, baki janyulu lalanba narrinya, nanganginmuku wakiwarrmuku. Baki yingkamukunyi jayalu jingkijba Buwakanya, nyulu jungkuka walkurra. Nani barri jayalu jingkijba, jalija yalu najba narrinya yabimbikurri ngiruka yaji. Jaliyi narri waki kudanyu, baki janarri jungku ngakinmuku kandimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index