Search form

John 15:22-24

22-24Wabula miku yalungkiyanyi jingkijba jungunkanyi balkina yuwana Kudkanyi. Ngamu yali jungku kunyba Kudkanyi. Miku yalungkiyanyi jingkijba nanankanyi nani wabula. Ngala ngayi milidimba yalunya jungunkanyi kunyba Kudkanyi, baki nanijba marda yalungkimi jingkijba, yalu jungkuka balkina yuwana Kudkanyi. Marda yalungkimi jingkijba nani, milidimbangangi ngayi yalunya. Ngala yuwaji yalu jungkuka balkina yuwana Kudkanyi. Najba yali nanda ngiruka yaji, yabimba jali ngayu. Mikuwali yingkawanyi yabimba ngiruka yaji barrinani ngayu yabimbaka. Miku. Jingkijba nganjalu, nyuli manjijba ngana Kudwanyi, yabimbangangi ngayi nanda ngiruka yaji. Jingkijba nganjalu, manjijba ngani Kudwanyi, ngala yuwaji nganjalu ngirra. Jala nganjalu ngirra, nani yalu ngirra ngaki Buwakanya. Yalu ngirra ngalinya. Baki jaliyi yalu ngirra ngalinya, baki yalu jungku balkina yuwana Kudkanyi. 25Nanda jangkurr duja, yanyba jali nanda wankalanyi. Barrabarruji nyuli yarrijba jangkurr najana Kudkanyi nayi, ‘Miku ngayiya yabimba yaji, nganjali ngirrankanyi. Ngala muningka nganjali ngirra.’ Duja nanda wankalanyi jangkurr.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index