Search form

John 15:27

27Baki janarri narri marda karu yingkamuku ngaki. Janyulu karu yalunya ngaki, Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, marda janarri karu yalunya ngaki marda. Janarri karu yalunya, jungkungangi narri ngakindu yurrngumba wabulinyi. Jali wabula jalannga ngayu milidimba yalunya, baki narri jungkuyi ngakindu. Yurrngumba narrili jilalajba ngakindu. Yurrngumba narrili najba nanda yaji, jalili ngayu yabimba. Baki janarri marda karu yalunya ngaki.” Barriwa. Nani barri milidimbayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index