Search form

John 15:8

8Jaliyi narri waki kudanyu Kudkanyi, jaliyi narri yabimba yaji Kudkanyi, baki yingkamukunyi jayalu jingkijba Buwakanya, nyulu jungkuka walkurra mambuka, walkurramirra. Jaliyi narri waki kudanyu nangangi Kudkanyi, baki janyulu lalanba narrinya, nanganginmuku wakiwarrmuku. Baki yingkamukunyi jayalu jingkijba Buwakanya, nyulu jungkuka walkurra. Nani barri jayalu jingkijba, jalija yalu najba narrinya yabimbikurri ngiruka yaji. Jaliyi narri waki kudanyu, baki janarri jungku ngakinmuku kandimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index