Search form

John 16:17-18

17-18Ngala ngajaka yalungki kudiyanymuku nanganginmuku kandimuku, “Wanyi nayi jangkurr yanybaka. Wanyi. ‘Winyurru barri miku nganarriyi najba, ngala baku barri nganarrija najba.’ Wanyi nanda jangkurr. Miku ngambalimi jingkijba nanda jangkurr naykanyi Jisus. Miku ngambalimi jingkijba nangangi jangkurr. Baki mili nanda nyuli yanyba, ‘Barlba jangayu Buwakayarri.’ Miku ngambalimi jingkijba nanda jangkurr marda.” Nani yalungki ngajaka.

19Jingkijba nyuli yalunya Jisuswanyi. Jingkijba nyuli yalunya ngajakankurri yalungki nani. Baki nyuli ngajaka yalunya, “Yanyba ngayi, ‘Winyurru barri miku nganarriyi najba, ngala baku barri nganarrija najba.’ Ngajaka kuna narringki nanankanyi jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index