Search form

John 16:2

2Jayalu manjijba narrinya Jumukunyi. Jayalu manjijba narrinya kajananyi jurjnanyi. Miku jayalu nulijba narringi jungunkanyi yalundu jurjina. Jayalu yabimba kiji narringi. Jayalu nulijba kurdanbikanyi narrinya. Jaliyi nganinyiwanyi kurdanba yingamali narringi, baki ngamu nyulu jungkuka kunyba Kudkanyi. Ngamu nyulu wakingka kunyba Kudkanyi, jaliyi nyulu kurdanba yingamali narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index