Search form

John 16:22

22Jungku janarri barrinani nanda jibarri. Ngindu narri muwa, barlbangangi jangayu. Ngala baku mili janarri mirnarrijba muwa, wijbangangi jangayu narrindurri. Janarri mirnarrijba muwa jalija ngayu wijba. Mikuwali yingkawanyi yabimba narrinya mili ngindunkanyi muwa. Janarri mirnarrijba muwa yurrngumba. Janarri jungku barrinani nanda jibarri bardardayudi, mirnarrijba jala muwa. Janarri mirnarrijba muwa, wijbangangi jangayu narrindurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index