Search form

John 16:33

33Jayalu manku kiji narringi, ngala janarri jungku mardumardu muwa, karungangi ngayi narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Janarri jungku mardumardu muwa. Jangayu jungku narrindu kurduluna yurrngumba. Yalu mankuka kiji ngaki. Kaja kiji yalu mankuka ngaki, ngala jangayu wakaramba yalunya. Jangayu jungku mambuka yalungi, jala miku yalimi maruka muwa Kudkanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index