Search form

John 16:4-5

Karuyi Yalunya Jisuswanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi

4b-5Miku ngayiyanyi karu narrinya nanginkanyi jangkurranyi wabula ngala ngayi yuwaji jungku narrindu. Miku ngayiyanyi karu narrinya wabula. Ngala nayimanji jangayu barlba nangandurri, manjijba jali ngana nanginkurri. Jangayu barlba nangandurri. Ngala miku nganarriyi ngajaka, ‘Wanjawa janinji barlba. Wanjawa.’ Miku nganarriyi ngajaka nani. 6Ngala nayimanji barri ngayu karu narrinya, jangayu barlba, baki ngindu narri muwa. Ngindu narri muwa kudanyu, barlbangangi jangayu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index