Search form

John 16:8-11

8-11Jalija nyulu badajba kingkarrinya, nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, janyulu milidimba yingkamuku yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Miku yalimi jingkijba nanda balki yaji yalungi kurdulunyi, ngala janyulu milidimba yalunya yalungi balkinyi yajinyi. Janyulu milidimba yalunya jungunkanyi kunyba Kudkanyi, jungunkanyi yurlurrmba yuwana Kudkanyi. Janyulu milidimba yalunya yalu jungku balkina yuwana, mikungangi yalimi kuyu ngaki jangkurr. Janyulu milidimba yalunya, yuku yaluja jungku yurlurrmba, barlbangangi jangayu Buwakayarri. Janyulu milidimba yalunya Kudkanyi, karrinjarrijba janyulu bukambiju yalunya walu nangandu yanybikanyi yalungi. Ngala wabula nyuli ningkijba Sayidin Kudwanyi, baki yanybayi Kud nanganginkanyi balkinyi yajinyi Sayidinkanyi. Janyulu manku walkurra kiji nangangi Sayidinkanyi.

12Mili jangkurr yuku ngayu karu narrinya, ngala miku narriyi jingkijba nanda mili jangkurr nanijba, baki miku ngayiyi karu narrinya. Ngala baku barri janyulu milidimba narrinya mili yajinyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Janyulu milidimba narrinya mili baku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index