Search form

John 17:1

Yanybayi Jisus Kudkanyi Nanganginkanyi Kandimukuyngka

1Jali nyulu yanyba Jisus bukamba nanda jangkurr kandimukuyngka, baki ningkijbayi Jisus kingkarri lalijiyurri. Ningkijba nyuli kingkarri, baki yanyba nyuli kingkarri nangangi Kudkanyi, “Buwakanya, ngayu ngajaka ninga, ninjija minimbiji yalunya wandijiyana, ngayu jungku nganyi jandanyi, ngayu walkurra mambuka. Baki jaliyi yalu jingkijba ngana, ngayu walkurra mambuka, baki jayalu jingkijba ninya, ninji walkurra mambuka marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index