Search form

John 17:11

11Winyurruwa jangayu barlba nganyindurri. Miku jangayu mili jungku nayiba jambana. Miku jangayu jungku mili yalundu kandimukunyina ngakinyina. Jayalu jungku yaluman. Buwakanya, ninji kudukudu. Baki janinga ngajaka kuna, janinji lalanba ngakinmuku kandimuku. Lalanbakiyi yalunya. Marrimbakiyi yalunya mardarda, jungkungangi ninji ngiruka. Baki jayalu jungku yurrngumba ngiruka marda malumbiju, barrinani nungkala jungku ngiruka malumbiju.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index