Search form

John 17:17-18

17-18Manjijbayi nganinji jambarri milidimbikanyi, baki nani ngayu manjijba yalunya, yalu milidimbikanyi yingkamuku. Ngala janinji marrimba yalunya mardarda, miku yalu yabimbikanyi balki yaji, baki jayalu waki nganyi. Jayalu durrijba nganyi jangkurr, nanda duja jangkurr. 19Nani jangayu waki nganyi. Jangayu yurlwa yingkamukuyngka, ngala jangayu durrijba nganyi jangkurr yurrngumba. Baki jayalu waki nganyi. Jayalu durrijba nganyi jangkurr, jingkijbangangi nganjalu, ngayu durrijba nganyi jangkurr. Nani barri marda jayalu durrijba nganyi jangkurr yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index